Fast frakt endast 119:- exkl. moms

Integritetspolicy Kreatursbutiken.se
Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen (PUL) och skärper kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Kreatursbutiken att du har förtroende att låta oss hantera och lagra personuppgifter om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

Behandling av personuppgifter
Denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Kreatursbutiken.se är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?
Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Personuppgiftsansvarig är LG Produkter AB (556339-2769) och är ansvarig för den behandling av våra kunders personuppgifter som görs för varumärket Kreatursbutiken.

Personuppgifter som behandlas
Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som konsument eller enskild näringsidkare hos Kreatursbutiken.
• namn
• personnummer
• organisationsnummer för enskild firma
• adress
• e-postadress
• telefonnummer
• Andra alternativ till telefon tex Skype nummer
• bild
• inlägg i sociala medier
• IP-adress
• kreditupplysningsuppgifter
• ordernummer
• kundnummer
• kontonummer

Om dig som kontaktperson hos ett företag som vi gör offert till eller köper varor av oss eller är/vill bli leverantör till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:
• namn
• e-mailadress
• telefonnummer
• Andra alternativ till telefon tex Skype nummer
• bild
• inlägg i sociala medier
• IP-adress
• kundnummer
• uppgifter om din arbetsgivare
• din titel

När och hur vi behandlar dina personuppgifter
För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
Kreatursbutiken samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp, använder dig av kundtjänst, besöker vår webbplats, eller ett event som Kreatursbutiken anordnar, deltar i eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Kreatursbutiken och för att Kreatursbutiken ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. Radering / anonymisering sker via massuppdatering två gånger/år.

När du gör ett köp hos oss på Kreatursbutiken
• Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras då du genomför ett köp hos oss. Köp kan genomföras via vår webbutik.

Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna:
• fullfölja ditt köp
• fullfölja leveransen av varan med tillhörande avisering av leverans och kontakter vid eventuellt försenad leverans
• hantera returer och reklamationer
• fullfölja garantiåtagande
• möjliggöra kommunikation med dig via telefon, post, email, SMS/MMS, Skype
• möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring via post, email

Personuppgifterna lagras i våra system i tre år efter senaste gjorda köp.

Vid köp som går direkt via leverantör blir leverantören ett Personuppgiftsbiträde. Personuppgifter förekommer då även via leverantörsfakturor samt i orderbekräftelser via email. Leverantörsfakturorna sparas i enlighet med bokföringslagen.
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Köpeavtal och leveransavtal med kund samt garantiåtaganden

När du registrerar dig som kund / kontoinnehavare
Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras då du registrerar dig hos oss. Detta kan genomföras tex via vår webbutik, via chat, via telefon, via butik, via brev och via email.
Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna:
• fullfölja offertförfrågor
• fullfölja ditt köp
• möjliggöra kommunikation med dig via telefon, post, email, SMS/MMS, Skype
• möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring via post, email
Personuppgifterna lagras i våra system i tre år efter att du senast varit aktiv hos oss till exempel genom att handla hos oss eller kontaktat kundtjänst.
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Fullföljande av avtal om konto

Marknadsföring
För att marknadsföra Kreatursbutiken:s varor och tjänster kommer vi att kommunicera med dig via post, epost.
Personuppgifterna lagras i våra system i tre år efter att du senast varit aktiv hos oss till exempel genom att handla hos oss eller kontaktat kundtjänst.
Nyhetsbrev som registreras av kund hos Kreatursbutiken skickas ut tills avanmälan sker.
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Intresseavvägning

Du som är kontaktperson för kund/leverantör
Avseende dig som kontaktperson hos en kund eller leverantör så lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.
Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.
Personuppgifterna lagras i våra system i tre år efter att du senast varit aktiv hos oss till exempel genom att handla hos oss eller kontaktat kundtjänst.
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Intresseavvägning

Efterlevande av lagkrav
Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa en korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.
Laglig grund för behandling av dina personuppgifter: Rättslig förpliktelse

Publicering på sociala medier
Vad det gäller uppgifter som användare frivilligt publicerar på Kreatursbutikens sociala medier, och som respektive användare har möjlighet att ta bort utan Kreatursbutikens inblandning, har Kreatursbutiken inget ansvar att på eget initiativ gallra bort sådana uppgifter inom en viss tidsperiod.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Inom olika områden anlitar Kreatursbutiken underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.
• IT-tjänster & molntjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
• Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
• Fraktbolag som sköter leveranser av varor
• Redovisningsbyrå
• Affärs- och kreditinformationsföretag, eller liknande personuppgiftsdatabaser.
• Andra underleverantörer bl a för direktleveranser av varor
• Personuppgifter kan lämnas ut av Kreatursbutiken för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Kreatursbutikens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller för att uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets eller tekniska problem.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES om någon av Kreatursbutikens samarbetspartners eller leverantörer befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES kommer Kreatursbutiken att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Dina rättigheter
Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade. Tänk på att vissa uppgifter har du själv möjlighet att ändra i vår webbutik.

Rätt till radering
Som kund har du rätt att utan dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
– Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:
– När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
– När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
– När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.
– När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
– Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut och på annat håll använda personuppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Klagomål och anmälan
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss på Kreatursbutiken snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen då Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.
Om en personuppgiftsincident inträffar är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident kan vara en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara en händelse som leder till obehörig åtkomst av de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcks.

Kontakt för att utöva dina rättigheter
Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter
Du kan alltid återkalla dina samtycken genom att kontakta vår kundtjänst.
Telefon: 010-10 14 111, Email: dataskydd@kreatursbutiken.se

Om du inte vill få nyhetsbrev eller säga upp nyhetsbrev
Du kan när som helst avanmäla nyhetsbrevet. Klicka på avanmälan i nyhetsbrevet och gör en avanmälan.

Begära tillgång till personuppgifter
Som privatperson har du rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas personligen samt innehålla uppgift om namn, personnummer, adress, mobilnummer. Skicka begäran till:
Kreatursbutiken, Bjärarydsvägen 400, 294 93 Sölvesborg
Telefon: 010-10 14 111
Utdraget sänds till din hos oss registrerade adress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

Begära rättelse av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst på telefon: 010-1014111 eller mail: dataskydd@kreatursbutiken.se

Begära radering av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst på telefon: 010-1014111 eller mail: dataskydd@kreatursbutiken.se

Invända till behandling av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst på telefon: 010-1014111 eller mail: dataskydd@kreatursbutiken.se

Rätt till dataportabilitet av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst på telefon: 010-1014111 eller mail: dataskydd@kreatursbutiken.se

Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Ändring av integritetspolicy
Kreatursbutiken har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida, om så sker så ber vi dig noggrant läsa igenom den uppdaterade integritetspolicyn.

KreatursButiken VAT Popup Image
Välkommen till Kreatursbutiken.se
Vänligen välj om du vill handla som privatperson eller företag
Privat
(Inkl. Moms)
Företag
(Exkl. Moms)